1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem danych osobowych jest spółka UNI-SPORT SP. Z O.O. ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice (dalej Administrator). W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci w tym zakresie praw możesz kontaktować się z nami drogą mailową na adres: iod@uni-sport.pl

2. W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie, co jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta w Serwisie:
  Podstawa prawna przetwarzania danych: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy rejestracji do Serwisu, to znaczy adres e-mail oraz ustanowiony przez Ciebie identyfikator, a także imię, nazwisko, płeć i datę urodzenia;
 2. Marketing naszych usług:
  Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  Zakres danych: Imię, nazwisko, adres e-mail;
 3. Wysyłanie przez Nas na podany, przez Ciebie adres poczty elektronicznej, treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora:
  Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  Zakres danych: Imię, nazwisko, adres e-mail;
 4. Statystyczne, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkownika z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora:
  Podstawa prawna przetwarzania danych: Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  Zakres danych: Dane osobowe podane przy utworzeniu Konta, jak również dane dotyczące aktywności w Serwisie.
  Dane pozyskane w związku z wyżej wymienionymi celami będą przetwarzane przez 3 miesiące po usunięciu przez Ciebie konta Użytkownika, w związku z retencją kopii zapasowych.

3. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI I TREŚCI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?

W celu jak najlepszego dopasowania usług Serwisu oraz komunikatów marketingowych do Twoich potrzeb przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przy utworzeniu Konta, jak również dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie (profilowanie).

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora – w szczególności podwykonawcom usług i reklamodawcom;
  Dostawcy usług przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Świadczą oni dla Administratora w szczególności usługę hostingu, wyświetlanie powiadomień web push, analizy ruchu w Serwisie, analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta.
  Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
  Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 2.
 2. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 3. podmiotom bezpośrednio lub pośrednio, kapitałowo lub osobowo powiązanym z Administratorem, w szczególności 4fun Media S.A. wraz ze spółkami zależnymi.

5. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Prawo do cofnięcia zgody: Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.
 2. prawo dostępu do treści swoich danych;
 3. prawo do sprostowania swoich danych;
 4. prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania: Żądanie usunięcia wszystkich danych będzie traktowane jak żądanie usunięcia Twojego Konta. Masz prawo do usunięcia danych w szczególności, gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczyłeś, jak również żądać, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
 7. przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.
 8. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu zarejestrowania w Serwisie jest niezbędne do posiadania Konta. Konsekwencją odmowy podania danych lub podania nieprawidłowych danych w związku z rejestracją w Serwisie będzie brak możliwości założenia Konta.

6. Deklaracja plików cookie