Polityka prywatności

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem danych osobowych jest spółka UNI-SPORT SP. Z O.O. ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice (dalej Administrator). W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci w tym zakresie praw możesz kontaktować się z nami drogą mailową na adres: [email protected]  

2. W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie, co jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta w Serwisie: Podstawa prawna przetwarzania danych: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy rejestracji do Serwisu, to znaczy adres e-mail oraz ustanowiony przez Ciebie identyfikator, a także imię, nazwisko, płeć i datę urodzenia;
 2. Marketing naszych usług: Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Zakres danych: Imię, nazwisko, adres e-mail;
 3. Wysyłanie przez Nas na podany, przez Ciebie adres poczty elektronicznej, treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora: Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Zakres danych: Imię, nazwisko, adres e-mail;
 4. Statystyczne, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkownika z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora: Podstawa prawna przetwarzania danych: Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Zakres danych: Dane osobowe podane przy utworzeniu Konta, jak również dane dotyczące aktywności w Serwisie. Dane pozyskane w związku z wyżej wymienionymi celami będą przetwarzane przez 3 miesiące po usunięciu przez Ciebie konta Użytkownika, w związku z retencją kopii zapasowych.
 5. a) [ ]
 6. b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
 7. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 8. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 9. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 10. c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 11.  

3. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI I TREŚCI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?

W celu jak najlepszego dopasowania usług Serwisu oraz komunikatów marketingowych do Twoich potrzeb przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przy utworzeniu Konta, jak również dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie (profilowanie).

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora – w szczególności podwykonawcom usług i reklamodawcom; Dostawcy usług przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Świadczą oni dla Administratora w szczególności usługę hostingu, wyświetlanie powiadomień web push, analizy ruchu w Serwisie, analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta. Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 2.
 2. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 3. podmiotom bezpośrednio lub pośrednio, kapitałowo lub osobowo powiązanym z Administratorem, w szczególności 4fun Media S.A. wraz ze spółkami zależnymi.
 4. a) ING Bank Śląski S.A. b) Twisto Polska sp. z o.o.

 5. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

5. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Prawo do cofnięcia zgody: Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.
 2. prawo dostępu do treści swoich danych;
 3. prawo do sprostowania swoich danych;
 4. prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania: Żądanie usunięcia wszystkich danych będzie traktowane jak żądanie usunięcia Twojego Konta. Masz prawo do usunięcia danych w szczególności, gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczyłeś, jak również żądać, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
 7. przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.
 8. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu zarejestrowania w Serwisie jest niezbędne do posiadania Konta. Konsekwencją odmowy podania danych lub podania nieprawidłowych danych w związku z rejestracją w Serwisie będzie brak możliwości założenia Konta.
 9. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez użytkowników informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze sklepu i dokonywania zakupów, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Darmowa dostawa od 200 zł
Możliwy odbiór w sklepie
Profesjonalna pomoc
Zapisz się do Newslettera